หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ การพัฒนาคนและคุณภาพของคนให้เป็นผู้ที่มีปัญญา รู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ ประการหนึ่งในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดทำให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ นักสถิตินักวิจัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน นักวิเคราะห์ระบบ นักประเมินผล ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน