หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต: การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน)

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน)
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมบริการมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาให้อุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้ตอบสนองกับการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินในอนาคต โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ

  1. พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น
  2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  3. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
  4. พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
  5. พนักงานฝ่ายครัวการบิน
  6. พนักงานต้อนรับและปฏิบัติการการบิน
  7. พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการการบิน
  8. พนักงานขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ