หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น,การสาธารณสุขแบบองค์รวม,กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา,การส่งเสริมสุขภาพ,จุลชีววิทยาสาธารณสุข,พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา,เภสัชสาธารณสุข,โภชนศาสตร์สาธารณสุข,การพัฒนาสุขภาพชุมชน,สัมมนาสาธารณสุข,โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ, การปฐมพยาบาล,การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักสาธารณสุข/ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข
  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาหรือศูนย์วิจัย
  4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านสุขภาพ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาพชุมชน” บัณฑิตมีงานทำ 100%

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต