หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชา เคมี
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเคมี)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรผลิตครูที่อิงสมรรถนะ ให้ความสำคัญต่อการผลิตในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อให้บัณฑิตครูก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  • ครูผู้สอนในสาขาวิชาเคมี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิจัย
  • นักวิชาการด้านเคมี
  • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์