หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ  เป็นศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตครูปละบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานที่ศึกษาต่างๆ รวมถึงอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปลภาษา เลขานุการ พนักงานต้อนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ)
  4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์