หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกสังคมศึกษา)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษามุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม สร้างความตระหนักถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาและพลเมืองที่ดีของสังคมที่สามารถพัฒนาสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมระดับต่างๆ อย่างมีความสุข

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครู/อาจารย์
  2. นักวิชาการ
  3. นักวิจัย
  4. อาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (GPA) 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์