หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกชีววิทยา)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สร้างครุศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยาที่มีความรู้ในหลักชีววิทยา มีทักษะปฏิบัติการชีววิทยา รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้องค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา วางแผนและปฏิบัติการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือบูรณาการการสอนให้สอบคล้องกับท้องถิ่น และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนได้

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 • ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
 • นักวิชาการด้านชีววิทยา
 • ประกอบอาชีพอิสระด้านการสอนและทางชีววิทยา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 • ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก