ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชา สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ครูในระดับประถมศึกษาหรือครูแนะแนวทั้งในภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 3. นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในช่วงวัยประถมศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน
 4. นักจิตวิทยาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 5. นักออกแบบนวัตกรรมทางการประถมศึกษาและจิตวิทยา
 6. นักจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านจิตวิทยา
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และผลการเรียนในสาระ การเรียนรู้หลัก 4 ภาคเรียน (GPA) (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
 4. มีจดหมายรับรอง (Recommendation Letter) จากครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการ ที่สะท้อนถึงความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานี้
 5. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 6. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
 7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์