ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษในอาชีพต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 00
  4. มีความประพฤติดี สามารถออกฝึกปฏิบัตินอกมหาวิทยาลัยได้

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีและหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน สลับกับฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่ตนสนใจ ในชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ เป็นต้น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ธุรการและประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การบินและการดูแลสุขภาพ
  2. นักวิชาการ/นักการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
  3. นักวิเทศสัมพันธ์
  4. นักแปล/ล่าม
  5. ผู้ช่วยสอนในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนานาชาติ
  6. บุคลากรในงานอื่น ๆ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ