หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การแปรรูปอาหาร, โภชนาการ, ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ, การตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร
  2. นักโภชนาการหรือนักโภชนากรในสถานพยาบาล
  3. นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  4. ผู้ให้คําปรึกษาด้านอาหารและสุขภาพ ในหน้วยงานภาครัฐและเอกชนนักประกอบการอาหารและโภชนาการ
จุดเด่นของหลักสูตร
  1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง
  2. มีงานรองรับที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต