หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต: การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการโรงแรม)

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการโรงแรม)
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการโรงแรม)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการทำงานด้านการโรงแรมในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรอุตสาหกรรมบริการในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสายงานด้านโรงแรม โดยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและฝึกความชำนาญในวิชาชีพด้านการโรงแรม และสร้างทัศนคติในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตลอดจนได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพดังนี้

 1. ผู้จัดการโรงแรม
 2. บาร์เทนเดอร์ / บาริสต้า
 3. พนักงานฝ่ายต้อนรับ
 4. เซฟประจำห้องอาหาร
 5. พนักงานสำรองห้องพัก
 6. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 7. พนักงานจัดอีเว้นท์
 8. เจ้าหน้าที่แผนกครัว / เบเกอร์รี่
 9. พนักงานบนเรือสำราญ
 10. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านที่พัก / โรงแรม
 11. เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า