หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาจีน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หลักสูตร 4 ปี (ปี 1,2 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และปี 3,4 เรียนที่ Yunnan Normal University, China)

ความสำคัญของหลักสูตร

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ฟัง พูด อ่านและเขียน สามารถผ่านการสอบวัดระดับความรู้ (HSK) ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีจีน รวมทั้งความคิด ความเชื่อ ค่านิยมจีนดั้งเดิม หลักสูตรภาษาจีนเป็นหลักสูตร 2+2 กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี ณ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 และ อีก 2 ปี จะไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หยุนหนาน (Yunnan Normal University) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครู/อาจารย์
  2. ติวเตอร์สอนภาษาจีน
  3. นักวิชาการ
  4. นักวิจัย