การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงมุ่งเน้นไปที่ “คน” ให้เป็น “จุดตั้งต้น” หรือเป็น “ศูนย์กลาง” ดังนั้น “การพัฒนาคน” จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คนได้เป็นรากฐานไป “พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภายใต้ปรัชญาของหลักสูตรคือ สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักพัฒนาชุมชน/สังคม นักจัดการชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
  2. นักพัฒนาองค์กรและนักบริหารองค์กร
  3. นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
  4. นักวิจัยชุมชน
  5. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
  6. ผู้นำองค์กรชุมชน
  7. อาสาสมัคร
  8. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถนำศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปประยุกต์ใช้
  9. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต