ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

สาขาวิชา การจัดการทางวัฒนธรรม
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่มองเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ข้าราชการ/พนักงานราชในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม
  2. นักวิชาการวัฒนธรรม/นักวิชาการอิสระ
  3. ภัณฑารักษ์
  4. ผู้ผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
  5. ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม