หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การประกอบอาชีพและการศึกษา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าภาษา สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกับนานาประเทศได้ ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับสากล สามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. พนักงานสายการบิน
  2. พนักงานในองค์กรต่างประเทศ
  3. ล่าม
  4. นักแปล
  5. ครู/อาจารย์
  6. งานวิเทศน์สัมพันธ์
  7. นักวิชาการทางด้านภาษา
  8. เลขานุการ
  9. พนักงานประชาสัมพันธ์
  10. พนักงานอุตสาหกรรมบริการ