หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บัณฑิตกลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ลุ่มลึกทางภาษาไทย ทั้งในแง่ของการธำรงภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ วัฒนธรรมท่องถิ่น และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

1.นักข่าว/พนักงานในหน่วยงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

2.นักเขียน/นักประกาศ

3.นักพิสูจน์อักษร

4.นักวิชาการทางภาษาไทย

5.นักประชาสัมพันธ์องค์กร