ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชา จิตรกรรม
ชื่อหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานจิตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิด ความรู้ ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเจริญงอกงามของสังคมและวัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมเพราะสร้างสรรค์ผลงานย่อมได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม หลักสูตรจิตรกรรมจึงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมโดยคำนึงถึงคุณค่าความงาม คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. จิตรกร ศิลปิน
  2. นักวิชาการ นักวิจัยทางจิตรกรรม
  3. นักออกแบบทางศิลปะในธุรกิจสื่อสาร
  4. เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมในองค์กรต่าง ๆ
  5. นักธุรกิจทางศิลปะ