หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
หลักสูตร น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม,การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม,การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม,การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม,การควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ผู้จัดการและนักวิชาการในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. นักวิชาการค้นคว้าและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประกอบการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
  5. นักประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต