หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต : การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชา     การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ชื่อหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมบริการมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาให้อุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว   การโรงแรม และธุรกิจการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้ตอบสนองกับการจัดการท่องเที่ยวการโรงแรมและธุรกิจการบินในอนาคต โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

  1. มัคคุเทศก์
  2. พนักงานสำนักงาน
  3. ตัวแทนสำรองตั๋ว
  4. พนักงานดูแลห้องพัก
  5. พนักงานการตลาด
  6. การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการท่องเที่ยว