หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ผลิตนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านโรงแรมที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นทักษะวิชาชีพเชิงลึกตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และทักษะด้านภาษา โดยบุคลากรวิชาชีพด้านโรงแรมควรสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา มีการมุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและการได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง (WIL: Work-Integrated Learning) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยในการรับมือกับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยวของอาเซียนและระดับสากล

หลักสูตรนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและเปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น พนักงานโรงแรมในแผนกบริการส่วนหน้า พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานในแผนกแม่บ้าน พนักงานในแผนกการตลาด พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น
  2. ธุรกิจการบริการ เช่น พนักงานต้อนรับนักท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานต้อนรับแขกในร้านอาหาร พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการบริการ เป็นต้น
  3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เป็นต้น