หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา บัญชี
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีระบบการบันทึกข้อมูลที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณ ความมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ด้านการทำบัญชี
  2. ด้านการสอบบัญชี
  3. ด้านการบัญชีบริหาร
  4. ด้านการบัญชีภาษีอากร
  5. ด้านการวางระบบบัญชี
  6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
  7. ด้านการตรวจสอบภายใน
  8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
  9. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
  10. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง