หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางธุรกิจ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจและวิทยาการใหม่ๆ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1.      บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีทางเลือกในสายอาชีพของแต่ละวิชาเอกที่แตกต่างกันดังนี้
  1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  1.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ

  1.2 นักพัฒนาเว็บไซต์

  1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ

  1.4 เจ้าหน้าตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.5 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ

   

  1. วิชาเอกธุรกิจออนไลน์

            2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้านธุรกิจออนไลน์

  2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้านการตลาดออนไลน์

  2.3 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์