หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันธุรกิจเผชิญกับการแข่งขัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจโดยรวมของประเทศเพราะฉะนั้นหน่วยงานทางภาคธุรกิจต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบริหารมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้อง โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ใช้การบริหารจัดการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรและจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะเป็นทางเลือกให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การบริหารสมัยใหม่เพื่อเข้าสู่งานอาชีพด้านการค้าปลีกและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
  3. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชน และ

  ภาครัฐบาลที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
  • เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดการหน้าร้าน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
  • นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
  • นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก