หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิทยุกระจายเสียง
  2. นักวิทยุโทรทัศน์
  3. นักหนังสือพิมพ์
  4. นักประชาสัมพันธ์
  5. นักโฆษณา
  6. นักส่งเสริมการตลาด
  7. นักออกแบบกราฟิก
  8. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสถานที่เรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ฝึกประสบการณ์จริง ได้แก่ ห้อง Studio นิเทศศาสตร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์