หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร 4 ปี

วิชาเอก

 1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน (Sustainable Environmental Development for Community)
 2. สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Environment and Eco-Industry)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการลดคาร์บอน
 • การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • การจัดการทรัพยากรป่าไม้
 • การจัดการมลพิษน้ำ/อากาศ/ขยะ
 • ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/รัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น
 2. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งวดล้อม
 4. ผู้จัดการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 5. ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
 6. นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 8. อาชีพอิสระ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต