หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
  2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

พิษวิทยาอาชีวอนามัย, โรคจาก การประกอบอาชีพและ การควบคุม, ความปลอดภัยในการทางาน, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, ความปลอดภัยจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  2. นักวิชาการด้านความปลอดภัย
  3. วิทยากรความปลอดภัย
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จุดเด่นของหลักสูตร

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานในโรงงานได้ และมีทักษณะปฏิบัติการทางด้านการตรวจสุขภาพคนทำงาน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต