หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.สาขาเกษตร

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักการผลิตสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง, อาหารและการให้อาหารสัตว์, สุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักสัตวศาสตร์/ สัตวบาลประจำ ฟาร์มภาครัฐ/ เอกชน
  2. ผู้ช่วยนักวิจัย
  3. เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์/ นักวิชาการสัตวบาล
  4. ผู้ช่วยสัตวแพทย์/ สัตวบาลประจำคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์
  5. ผู้ประกอบการฟาร์ม เช่น ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มแพะ
จุดเด่นของหลักสูตร เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

สิ่งอำนวยความสะดวก