หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลิตทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันระดับชาติ ระดับภูมิภาคในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรมในสถาบันที่มีการสอนทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมการผลิต พนักงานขายในบริษัทประกอบอาชีพธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนตัว เช่น กุ้งทะเล สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย สัตว์น้ำเค็ม ปลาสวยงามหรือฟาร์มสัตว์น้ำอื่นๆ