หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความรู้และเทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยา ความหลายหลายของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ฐานชีวภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
 1. นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบัน การศึกษา หน่วยงานของรัฐ โรงงาน และบริษัทเอกชน
 2. นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัย และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 3. นักวิชาการในกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชีววิทยา
 4. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมความหลากหลายชีวภาพ
 5. พนักงานฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรือบริษัทเอกชน
 6. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางด้านชีววิทยา
จุดเด่นของหลักสูตร
 1. บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
 2. หลักสูตรมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
 3. นักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

สิ่งอำนวยความสะดวก