หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

  1. วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
  2. วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอกคือสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีพื้นฐานหลักการทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เหมือนกันจะมีข้อดีคือทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านผลกระทบทางสุขภาพมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและอันตรายจากการทำงานที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนในชุมชนและคุณภาพชีวิตของแรงงานหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรคการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการฟื้นฟูสภาพการแก้ไขปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

  1. นักวิชาการสาธารณสุข
  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  3. นักวิทยาศาสตร์
  4. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาลเอกชนหรือบริษัทเอกชนในส่วนงานการบริการสุขภาพ

สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  1. นักวิชาการความปลอดภัย
  2. พนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554
  3. นักวิชาการสาธารณสุข
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ