หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์, โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์, การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร, การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย, การคำนวณและ การประยุกต์ใช้งานระดับสูง เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. โปรแกรมเมอร์
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
  4. นักวิเคราะห์ข้อมูล
  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6. นักพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล
จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษามีทางเลือกหลายหลากในการทำงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง รวมถึงตลาดงานมีความต้องการผู้จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก สามารถที่จะหางานทำระหว่างเรียนได้

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต