หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชา การจัดการภัยพิบัติ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีความประพฤติดีมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2. กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า ปวช.
  3. มีจิตอาสาจะพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ,การจัดการผู้ประสบภัย,อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์, ธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยาทางภัยพิบัติธรรมชาติ, การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ,การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ,การจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  2. พนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต)
  3. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดการภัยพิบัติ)
  4. พนักงานนโยบายและแผนงาน (ด้านการจัดการภัยพิบัติ)
  5. นักบริหารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
  6. นักวิชาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
  7. นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต