หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นพหุวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสานกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ เทคโนโลยีและนิเวศวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านมลพิษ       และสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ บุคลากรในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษทั้งในสถานประกอบการและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมนุษย์มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติบนดิน บนน้ำ   ใต้น้ำ และใต้ดินมาเป็นวัตถุดิบอย่างมากมายเพื่อสนองความต้องการที่เกินความจำเป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยไม่ยับยั้งและปราศจากความพอเพียง ในขณะเดียวก็มีการปล่อยมลพิษจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ทั้งในดิน น้ำ อากาศและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยรอบ ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อการประกอบวิชาชีพด้านการควบคุมมลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพรวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  3. นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
  5. นักวิชาการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ประจำบริษัท โรงงาน สถาบัน หน่วยงานราชการ