หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ และนำมาใช้เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นอาหารกึ่งสำเร็จสำเร็จรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุหีบห่อ การทดสอบและควบคุมคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ กรมประมง กองควบคุมสัตว์น้ำ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันอาหาร ฯลฯ
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโภชนาการ ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. นักวิชาการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ