หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
  2. เป็นผู้เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เทียบเท่า
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเขียนแบบไฟฟ้า, คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร,การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม, ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า, เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักบริหารงานด้านระบบไฟฟ้า
  2. นักปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า
  3. นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ(ช่างไฟฟ้า)
  4. ผู้ช่วยวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
  5. ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ผู้รับเหมา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต