หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  1. วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  2. วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทำให้เกิดความรู้ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าตอนสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นองค์ประกอบที่เข็มแข็งต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

  1. นักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ผู้จัดการแผนกในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. ผู้ประกอบการ

วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

  1. ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. นักเทคโนโลยีด้านวัสดุ
  3. นักปฏิบัติงานการค้นคว้าและพัฒนาด้านวัสดุร่วมกับนักวิชาการวิชาเอกต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. ผู้ประกอบการ