หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เป็นต้น องค์กรมีรูปแบบการใช้งานทางด้านข้อมูลข้าวสารมากยิ่งขึ้น สื่อทางด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีการพัฒนาสื่อทางด้านทางมัลติมีเดียและแอนิเมชันออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร และเริ่มมีการแข่งขันสื่อทางมัลติมีเดียและแอนิเมชันมากขึ้น  ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและทางด้านปฏิบัติในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักพัฒนามัลติมีเดียและสื่อดิจิตทัล
  2. นักสร้างภาพยนตร์การ์ตูน
  3. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
  4. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  5. นักออกแบบกราฟิก