หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชา ฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

การได้มาซึ่งความรู้ต่างๆ ต้องมีเหตุผลหลักการรองรับตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ เป้าหมายสำคัญของฟิสิกส์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีฟิสิกส์พื้นฐานการศึกษากฏธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายวัตถุและพลังงาน ดังนั้น ฟิสิกส์จึงเป็นวิชาที่สามารถต่อยอดความรู้สู่ระดับการศึกษาและการวิจัยที่สูงขึ้น สร้างหรือประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครูวิทยาศาสตร์สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
  2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
  3. นักวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาระดับภูมิภาค กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สถานประกอบการของเอกชน เป็นต้น
  4. นักวิชาการรังสี สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
  5. ผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ