หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
  2. เป็นผู้เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เทียบเท่า
  3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม,นวัตกรรมเครื่องจักรอาหาร,นวัตกรรมพลังงาน,การจัดการฐานข้อมูลและวางแผน,พลังงานชุมชนท้องถิ่น,ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลัง,การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุและภูมิปัญญาจากท้องถิ่น,วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล,การประยุกต์แอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง,เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์,เทคโนโลยีชีวมวล-ชีวพลังงานและการประยุกต์,พลังงานทดแทนและระบบการกักเก็บพลังงาน,เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังเป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักวิชาการด้านพลังงานหรือพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
  2. นักวิชาการด้านพลังงานหรือพลังงานทดแทนในบริษัทหรือห้างร้านธุรกิจเอกชน1 นักปฏิบัติงานด้านพลังงานในองค์กรระหว่างประเทศ
  3. นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานฝ่ายศูนย์เครื่องมือต่างๆ1 นักวิจัยฝ่ายพลังงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
  4. ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและพลังงาน/ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหรือพลังงานทดแทน
  5. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต