ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาขาวิชา นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

ความรู้ทางนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยใช้หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม สร้างสรรค์และปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นวัตกรทางสังคม
  2. นักปฏิบัติการทางสังคม
  3. นักวิจารณ์และผู้สื่อข่าวทางสังคม
  4. นักเขียนสารคดีทางสังคม
  5. นักประวัติศาสตร์เชิงสังคม
  6. นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
  7. นักพัฒนาสังคม