หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต: การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยว)

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยว)
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยว)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมบริการมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาให้อุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้ตอบสนองกับการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินในอนาคต โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพดังนี้

  1. ไกด์ / มัคคุเทศก์ / Tour Leader
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
  3. นักออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมนำเที่ยว
  4. บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว / Content Creator
  5. นักวิชาการ / นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว