หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานวัตกรรมทางการเกษตร

สาขาวิชา นวัตกรรมรทางการเกษตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมทางการเกษตร)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การออกแบบและการจัดการฟาร์ม โดยเน้นพื้นที่น้อย แต่อาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตมาก คุณภาพสูง ขายได้ราคาแพง รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร บนฐานความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ ตามหลัก BCG model ตลอดจนการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายสินค้าที่ฝึกปฏิบัติ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ ฟาร์มต้นแบบ รวมทั้งฟาร์มในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมไปสู่การประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการทางการเกษตร
  • ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการทางการท่องเที่ยว
  • นักจัดการฟาร์ม / นักจัดการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ
  • เกษตรกรผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์เศรษฐกิจ
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ นักวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต