หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
หลักสูตร  4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มโลหะ, พอลิเมอร์, เซรามิก, วัสดุเชิงประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแบบบูรณาการ,โครงงานทางเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. นักเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. นักปฏิบัติงานการค้นคว้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับนักวิชาการวิชาเอกต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต